Kabul Edilen Bildiriler

Kayıt
Title Author Category Kabul Mektubu Kabul Mektubu
Türkiye’de İ̇lahiyat Fakültesinde Yükseköğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Türkiye ve İ̇lahiyat Fakültesi İ̇zlenimleri Fatih Özkan Din Bilimleri
Yeni̇ Di̇ni̇ Hareketleri̇n Psi̇koloji̇si̇ Muhammed Kızılgeçi̇t Din Bilimleri
Makedonya ve Kosova’da Kamusal Alanda Türkçe: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Fahri Türk Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Olarak Türkçe Öğreti̇mi̇nde Sözceleme Kuramından ve Edi̇mbi̇li̇mden Hareketle Örnek Ders Malzemesi̇ Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Eser Kocaman Gürata Eğitim Bilimleri
Balkan Kültüründe Doğum Destekçi̇leri̇: “avo Nene”ler Selma Hancıoğlu Aytaç-Saadet Yazıcı Eğitim Bilimleri
Yunanistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Düriye Gökçebağ Eğitim Bilimleri
Arapça Öğreti̇mi̇nde Çi̇zgi̇ Fi̇lm Kullanımı Celal Turgut Koç Eğitim Bilimleri
Ortaokul İ̇ngi̇li̇zce Ders Ki̇taplarındaki̇ İ̇şlevsel Di̇l Kullanımı İ̇smail Çakır-Safa Çelebi̇ Eğitim Bilimleri
Yahya Kemal'i̇n "Neşâtî'ni̇n Gazeli̇ni̇ Tahmi̇si̇" İ̇sa Işık Eğitim Bilimleri
Kazak Halk Bi̇li̇mi̇nde Şaman Bahşılık ve Halk Heki̇mli̇gi̇ Geleneği̇ Karlygash Ashırkhanova Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Olarak Türkçe Öğreti̇mi̇nde Okuma Beceri̇si̇ni̇n Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ İ̇çi̇n Bi̇r Seçenek: Üstbi̇li̇ş Strateji̇leri̇ni̇n Kullanılması Başak Karakoç Öztürk Eğitim Bilimleri
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Aktarımına Eleştirel Bir Bakış Talat Fatih Uluç Eğitim Bilimleri
Yedi̇ İ̇kli̇m Türkçe A1-A2 Ki̇taplarında Kullanılan Kalıp Sözler Ergin Baki̇ Eğitim Bilimleri
Dil Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri ve Pedagojik Muhakeme Becerisi Geliştirme Mustafa Durmuş Eğitim Bilimleri
Türki̇ye İ̇le Bulgari̇stan'da Okul Öncesi̇ Öğretmenli̇ği̇ Eği̇ti̇mi̇ Almış Öğretmenleri̇n Mesleki̇ Doyum ve Tükenmi̇şli̇k Düzeyleri̇ni̇n Karşılaştırılması Eliz Tepeli̇ Çavuşoğlu-Handan Asude Başal Eğitim Bilimleri
Makedonya’da Türkçe Eği̇ti̇mi̇ Sorunları ve Çözüm Öneri̇leri̇ Ahmet Akkaya Eğitim Bilimleri
Türk Masallarında Konuşan Hayvanlar ve Değerler Eğitimi Refi̇ka Altıkulaç Demi̇rdağ-Ali̇ Altıkulaç Eğitim Bilimleri
Ekiple Öğretim Tekniği Kullanarak Okul Müdürlerine Üst Düzey Düşünme Becerileri Kazandırma Behsat Savaş-Fatma Çelik Kayapınar-Fehmi Rasim Çelik-İ̇mdat Akbaba Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ ve İ̇lköğreti̇m Okullarında Çok Kültürlü Oyunlar Fatma Çelik Kayapınar-Behsat Savaş Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrenci̇leri̇n Konuşma Kaygı Durumu (Hırvati̇stan Örneği̇) Demet Kardaş Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Öğreti̇mi̇nde Öznelli̇k Ziyoda Khalmatova Eğitim Bilimleri
Avrupa Birliği Kültür Politikaları İ̇çinde Balkanlarda Türk Kültürünün ve Türkçenin Geleceği ve Orta Vade Tehlikeleri Haktan Birsel Eğitim Bilimleri
İ̇sviçre Anadili Dersi Çerçeve Planı ve Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı'na Uygun A1 Düzeyi Etkinliklerin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması Asım Arı-Gökhan Kayır Eğitim Bilimleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Dersleri Hakkındaki Görüşleri Fatih Kana-İ̇smail Kızıldağ Eğitim Bilimleri
Örnek Çocuk Oyunları Üzerinden Türkiye’de Çocuk Tiyatrosuna İ̇lişkin Değerlendirme ve Öneriler Bilge Bağcı Ayrancı-Gülnur Aydın Eğitim Bilimleri
Yenilenen Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Gülnur Aydın Eğitim Bilimleri
İ̇sviçre'de Yürütülmekte Olan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi'ne İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi Asım Arı-Gökhan Kayır Eğitim Bilimleri
Di̇l Öğreti̇mi̇nde Sözlükleri̇n Önemi̇ ve Makedonca-Türkçe, Türkçe-Makedonca Sözlük Çalışmaları Zeki Gürel Eğitim Bilimleri
Çok Kültürlü Toplumda Okuma Alışkanlığı ve Kütüphanelerin İ̇şlevi: Balkan Toplumları İçin Bir Değerlendirme Bülent Yılmaz-Güler Demir Eğitim Bilimleri
Süreç Odaklı Yazma Öğreti̇mi̇nde Kullanılan Modellere Genel Bi̇r Bakış Fahri Temi̇zyürek-Arzu Çevi̇k Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğretmeni̇ Adaylarının Hi̇kâyeleri̇nde Konu Eği̇li̇mleri̇ Arzu Çevi̇k Eğitim Bilimleri
Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İ̇lişkin Görüşleri Birsen Doğan-Hülya Çermik-Seyit Ateş-Kasım Yıldırım Eğitim Bilimleri
Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerine İ̇lişkin Görüşleri Hülya Çermik-Birsen Doğan-Seyit Ateş-Kasım Yıldırım Eğitim Bilimleri
Balkanlar'da ,,öğretmensiz Türkçe Öğrenelim’’ Sloganıyla Özdeşleşen Öğretmen Mücahit Korça’nın Hikayesi Tamer Karateki̇n-Güner Karateki̇n Eğitim Bilimleri
Balkanlar’da İ̇lk Türkçe Öğretmenlerinden Belkıs Korça (Rauf)‘nın Hikayesi Tamer Karateki̇n-Güner Karateki̇n Eğitim Bilimleri
Bir Balkan Düşünürü ve Devlet Adamı Olarak Aliya İ̇zzetbegoviç’in İ̇nsan ve Eğitim Anlayışı Ahmet Dağ Eğitim Bilimleri
Akkadıoğlu'nun Kabusname Tercümesinde Atasözü ve Deyimler Ali İ̇hsan Yapıcı Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğretmeni̇ Adaylarının Yanal Düşünme Beceri̇leri̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Fatih Kana-Muhammet Alperen Akgün Eğitim Bilimleri
Çok Kültürlü Eği̇ti̇m ve İ̇ki̇ Di̇lli̇li̇k-Almanyadaki̇ Tükrk İ̇şçi̇ Çocuklarının İ̇ki̇ Di̇lli̇ Eği̇ti̇m Sorunları Şükran Yargı Eğitim Bilimleri
Suriyeli Mülteci Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yöntem Sorunu- Pıctes Projesi Örneği Emrah Boylu Eğitim Bilimleri
5. Sınıf Türkçe Dersi̇ Okuma Beceri̇si̇ni̇n Geli̇şti̇ri̇lmesi̇nde Di̇l Deneyi̇mi̇ Yaklaşımı Nazi̇fe Burcu Takıl Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğreti̇m Setleri̇ni̇n Di̇ller İ̇çi̇n Avrupa Ortak Öneri̇ler Çerçevesi̇ (Cefr) Metni̇nde Yer Alan Di̇li̇n Kullanım Alanlarına Yer Verme Düzeyi̇ O.Kürşat Yorgancı-M. Özgün Harmankaya Eğitim Bilimleri
Balkanlarda Türkçe Eği̇ti̇mi̇ Üzeri̇ne Türki̇ye’de Araştırma Eği̇li̇mleri̇ M. Özgün Harmankaya-O. Kürşat Yorgancı Eğitim Bilimleri
Türkiye’de Türk İ̇şaret Dili (Ti̇d) ve İ̇şaret Dili Tercümanlığı Eğitimi Nesrin Conker Eğitim Bilimleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmek Üzere Hazırlanmış Tarihî Bir Eser: Risale-Yi Tekellüm Umut Başar Eğitim Bilimleri
Yabancılara Türkçe Öğreti̇mi̇nde Temel Di̇l Beceri̇leri̇nden Konuşma Beceri̇si̇ni̇n Kazandırılması Bağlamında Karşılaşılan Sesleti̇m Problemleri̇ ve Çözüm Öneri̇leri̇ Ezgi İ̇nal Eğitim Bilimleri
Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmenin İ̇şlevselliği Bakımından Geribildirim Kullanımı Ali Göçer Eğitim Bilimleri
Balkan Ülkeleri̇ İ̇le Türki̇ye Arasında Ortak Geleceği̇n Köprüsü Yüksek Eği̇ti̇m: Sosyal ve Ekonomi̇k Açıdan Bi̇r İ̇nceleme Asuman Altay-Oğuzhan Altay Eğitim Bilimleri
"Türkçe Öğreniyorum" Setindeki Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Avrupa Dil Portfolyosu Açısından Değerlendirilmesi Muhammed Eyyüp Sallabaş Eğitim Bilimleri
“küçük Kara Balık” Yapıtında Eleşti̇rel Düşünce Sedat Erol-Ömer Tuğrul Kara Eğitim Bilimleri
Bosna-Hersek’te Türkçe Öğreti̇mi̇ ve Yabancılara Türkçe Öğreti̇mi̇nde Kültürel Ögeleri̇n Aktarımı Bağlamında Sözlü Anlatım Dersi̇ Ahmet Saçkesen Eğitim Bilimleri
Kültürel Mirası Korumada Dil ve Kültürün Direnci Suat Ungan Eğitim Bilimleri
İ̇kinci Dil Türkçe Öğretiminde Arabuluculuk Kavramını Geliştirmek Celile Eren Ökten Eğitim Bilimleri
İ̇deal Üniversite Üzerine Zihinsel Bir Deneme Ümit Polat Eğitim Bilimleri
Harf İ̇nkılabı ve Balkanlar Mehmet Şahi̇ngöz Eğitim Bilimleri
Ulupami̇r-Kırgız Adlarındaki̇ Ad Seçi̇mi̇ Farklılaşmaları (Ulupami̇r Mahallesi̇ Örneği̇) Rabia Şenay Şişman Filoloji
Yabancılara Türkçe Öğreti̇mi̇nde İ̇ki̇nci̇ Bi̇r Yabancı Di̇li̇n Öğreti̇me Etki̇leri̇ Mustafa Sarper Alap Filoloji
Üsküplü Divan Şairi İ̇shak Çelebi’nin Gözünden Üsküp Sedat Kardaş Filoloji
-Dınan /-Dunan Birleşik Zarf-Fiil Eki Hakkında Neşe Haliloğlu Filoloji
Kültür Aktarımında Edebiyatın Rolü: Yade Kara Örneği Nurhan Uluç Filoloji
Karahanlıların İ̇slam’a İ̇nti̇sabında İ̇ki̇ Önemli̇ İ̇si̇m: Buğra Han Tezki̇resi̇ ve Ebu’n-Nasr-I Sâmânî Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu Filoloji
Gideon Toury’nin Erek Odaklı Çeviri Kuramı Işığında Melih Cevdet Anday’ın “annabel Lee” Başlıklı Şiir Çevirisi Üzerine Betimleyici Bir Çalışma Deni̇z Çeli̇k Filoloji
Yabancı Dil Öğreniminde Dilsel İnterferansların Rolü - Arnavutça Konuşurlarının Türkçe Öğrenimi Sürecinden Örnekleriyle Adriatik Derjaj-Edlira Gabili Filoloji
Bi̇r Kıpçak – Oğuz Di̇l Temas Alanı Olarak Balkanlar ve Bu Temasın Ölçünlü Türkçeye Etki̇si̇ Gökçe Yükselen Peler Filoloji
Yahya Kemal’i̇n Ömrünün Son Yıllarını Geçi̇rmek İ̇stedi̇ği̇ Ufuk Penceresi̇: Rakofça Neresi̇di̇r? Ertuğrul Karakuş Filoloji
Retori̇kten Prati̇ğe: Türk Si̇yasi̇ Yöneti̇mi̇nde Edebi̇yatın Rolü Serhat Demirel Filoloji
Bosna Vi̇layeti̇ Hududnamesi̇ni̇n Âsım Di̇vanı’na Yansıması: Kat‘-I Hudûd Kasi̇desi̇ Betül Si̇nan Ni̇zam Filoloji
Bir Osmanlı Kadın Dergisi Olarak Âyine Nurcan Ankay Filoloji
Kosova-Gilanlı Gazeteci Burhan Sait’in Tan Gazetesindeki Yazı Faaliyeti Faruk Gezgi̇n Filoloji
Üsküp Millî Kütüphanesinde Yavuz Dönemine Ait Bir Dil Yâdigârı: “manzûme-I Şer’iatü’l-İslâm” Rasih Selçuk Uysal Filoloji
Hayâlî Bey Di̇vanı’nda Şai̇ri̇n Mecnûn’la Rekabet Psi̇koloji̇si̇ İ̇sa Işık Filoloji
Klasik Türk Edebiyatı’nda Tütün Oktay Nar Filoloji
Kalkandelen Türkleri̇ni̇n Sözlü Kültüründe Dualar ve Beddualar Yıldız Şare Filoloji
Sıfat Grubu Zeliha Gaddar Filoloji
Millî Edebiyat Döneminde Edebiyat Nazariyesi/kuramı Oluşturma Çalışmaları – 1 Recep Duymaz Filoloji
Yunus’un Düali̇zmi̇: Zıtlardan Oluşan Evren Algısı Bekir Kayabaşı Filoloji
Bi̇r Masal Karşılaştırması: Rapunzel İ̇le Mahbub-I Di̇lber Sunay Akkaya Filoloji
Okuma ve Söz Varlığı İ̇li̇şki̇si̇ Lokman Turan-Oğuzhan Sevim Filoloji
Kaşkay Türkleri̇ni̇n Çocuk Edebi̇yatı Ürünleri̇ ve Bu Ürünleri̇n Kültür Aktarımı Üzeri̇ne Etki̇si̇ Bahadır Gücüyeter-Ghazhal Khorshidi Filoloji
Kazak Sözlü Geleneğinde Hz. Ali ile İ̇lgili Anlatılar Seyfullah Yıldırım Filoloji
Trt Türk Halk Müzi̇ği̇ Repertuarındaki̇ Rumeli̇ Türküleri̇ni̇n Müzi̇ksel Tahli̇li̇ Emrah Kaya Güzel Sanatlar
Arnavut Halk Şarkılarında Türkçe ve Türklüğün Yeri̇ Leyla Osmanzade Erki̇n-Bahar Tunaboylu Güzel Sanatlar
Aydın Koçarlı Ci̇hanoğlu Cami̇i̇ Hazi̇resi̇ Osmanlı Mezar Taşları Fatma Nemutlu Güzel Sanatlar
El Yazması Eserler Örneğinde Balkanlarda Türk Kültürünün İ̇zleri -Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 7167/2 Nu.da Kayıtlı Tefsîr-I Ayetel-Kürsî İ̇simli Eser- Burhan Baltacı İlahiyat
Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 3655/2 Nu.da Kayıtlı Yazma Ayet Tefsiri ve Bilimsel Değeri Burhan Baltacı İlahiyat
“exıstentıalısm In John Fowles’ Novel Mehmet Türkmen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Coğrafya, Hayat Tarzı ve Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolleri̇ni̇n Etki̇si̇yle Kırgız Kadınında Süs ve Gi̇yi̇m-Kuşam İ̇lknur Bayrak İ̇şcanoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Azeri̇ Türk Dergi̇si̇’ne Göre Azerbaycan’ın İ̇kti̇sadî Nüfuzu İ̇smet Türkmen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı'nın Çöküş Süreci̇nde Batı Trakya'da Teşekkül Eden Türk Hükümetleri̇ (1878- 1923) Nuri̇ Köstüklü Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türk Toplumunda Tesettür - Başörtüsü Algısı (Li̇sans ve Li̇sansüstü Öğreni̇m Görmüş Gençler Özeli̇nde Bi̇r Alan Araştırması) Mustafa Yağbasan-Amine Gülşah Ölçer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Fahri̇ Erdi̇nç'i̇n Eserleri̇nde Vatan Kavramı ve Balkanların Genel Görünüşü Kaan Tanyeri̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Makedonya’daki Türkler Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma Orhan Derman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hami̇ ve Şai̇r Bi̇r Akıncı Ai̇lesi̇ Mi̇haloğulları’nın Osmanlı Kültür ve Sanatına Katkıları Tuba Işınsu Durmuş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı Şiirindeki "Taş Yasdanmak" Deyiminden Hz. Yakub'un Beytel'ine Ayşe Yıldız Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bi̇r Osmanlı Subayı, Resneli̇ Çarkçı Yüzbaşı Osman Efendi̇ Osman Bülent Yorulmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ak Parti̇ Dönemi̇ Balkanlarda Kamu ve Kültürel Di̇plomasi̇ Poli̇ti̇kaları Fati̇h Özgüven Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Balkanlarla İ̇lgi̇li̇ Türki̇ye’ de Yapılmış Çalışmalar Cemile Uzun Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üsküplü İ̇shâk Çelebi Dîvân'ında Üsküp Selma Ataman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı Son Döneminde Batılılaşma Sürecinde Sinemanın Yeri. Metin Akis Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Aliya İ̇zzetbegoviç’te Siyaset Ahlakı Ahmet Çapku Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kültürün, Kültürel Ürünlerle Pazarlanması: Üsküp Örneği Furkan Kurt Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ömer Seyfetti̇n'i̇n Balkan Hi̇kayeleri̇nde Poli̇ti̇k Tedhi̇ş ve Mi̇lli̇yetçi̇li̇k Mehmet Özden Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler